Gebruikers voorwaarden applicatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN PLENDA APPLICATIE

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op zowel het gebruik van de PLENDA APPLICATIE als alle gegevens, informatie en diensten, die via de PLENDA APPLICATIE worden aangeboden.

De PLENDA APPLICATIE wordt aangeboden door PLENDA BV, gevestigd te Eindhoven aan de Hurksestraat 19 4.28 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76717526.

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 1. Door het gebruik van de PLENDA APPLICATIE (waaronder ook wordt verstaan het downloaden en de installatie ervan), aanvaardt de gebruiker deze gebruiksvoorwaarden van PLENDA.
 2. Onder gebruiker wordt in deze gebruiksvoorwaarden verstaan de natuurlijke en/of rechtspersoon die van de PLENDA APPLICATIE gebruik maakt.
 3. De gebruiksvoorwaarden zijn te raadplegen, te downloaden en te printen op www.plenda.nl.
 4. Indien de PLENDA APPLICATIE gebruik maakt van diensten van derden, zijn tevens de algemene voorwaarden en de privacy beleid van de betreffende derden van toepassing. PLENDA is niet verantwoordelijk voor de diensten en het privacybeleid van derden.

Artikel 2 – Registratie en gebruik

 1. De gebruiker kan een licentie voor de webapplicatie aanschaffen via www.plenda.nl.
 2. Na aanschaf ontvangt gebruiker een email met link waarmee hij zijn account kan aanmaken en registreren bij de PLENDA APPLICATIE.
 3. Om je als PLENDA APPLICATIE gebruiker te kunnen aanmelden bij de PLENDA APP dien je je organisatie aan te melden bij PLENDA. Door registratie krijg je een persoonlijk account en het aantal aangekochte licenties. Die licenties kun je binnen je eigen organisatie verspreiden. Als je de PLENDA APPLICATIE wilt gebruiken zonder organisatie, kun je een particuliere licentie afnemen.
 4. Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren garandeert de gebruiker dat hij 16 jaar of ouder is of toestemming heeft voor het gebruik van de PLENDA APPLICATIE van zijn ouders of wettelijke vertegenwoordigers. De gebruikersvoorwaarden dienen voor het eerste gebruik geaccepteerd te zijn.
 5. De gegevens die verstrekt worden bij registratie worden door PLENDA opgeslagen met het doel deze te gebruiken om te communiceren met de PLENDA APPLICATIE gebruiker over het gebruik van de PLENDA APPLICATIE, alsmede om de rechten en belangen van PLENDA en haar klanten te behartigen en te beschermen en om de PLENDA APPLICATIE te verbeteren en/of wijzigen. Het e-mailadres van de gebruiker wordt gebruikt voor het toezenden van de PLENDA APPLICATIE nieuwsbrief waarin de gebruiker op de hoogte wordt gehouden van nieuws en updates rondom de applicatie .
 6. Je dient je account gegevens en wachtwoord strikt geheim houden. Je bent aansprakelijk voor alle handelingen die worden gedaan nadat is ingelogd met de account gegevens en het wachtwoord. Je bent niet aansprakelijk voor deze handelingen als u bij ons heeft gemeld dat een ander het wachtwoord van een persoonlijk account kent.
 7. Je bent zelf verantwoordelijk voor de technische werking en onderhoud van de internetverbinding, interne netwerk en alle overige IT-systemen die volgens onze systeemvereisten nodig zijn voor het gebruik van de PLENDA APPLICATIE.

Artikel 3 – Gebruik PLENDA APPLICATIE

 1. De PLENDA APPLICATIE gebruiker verkrijgt door het downladen van de PLENDA APPLICATIE uitsluitend het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht de PLENDA APPLICATIE te gebruiken.
 2. De PLENDA APPLICATIE gebruiker zal te allen tijde in overeenstemming handelen met alle richtlijnen en instructies van PLENDA met betrekking tot de installatie en het gebruik van de PLENDA APPLICATIE alsmede met betrekking tot de PLENDA APPLICATIE.
 3. Het is niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in (het uiterlijk van) de PLENDA APPLICATIE en/of de content. De PLENDA APPLICATIE gebruiker dient te allen tijde duidelijk te vermelden indien de PLENDA APPLICATIE wordt gebruikt in een andere applicatie dat PLENDA APPLICATIE een product/dienst is van PLENDA.
 4. De PLENDA APPLICATIE gebruiker erkent dat alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de PLENDA APPLICATIE en PLENDA, eigendom zijn en blijven van PLENDA.
 5. De PLENDA APPLICATIE gebruiker zal altijd de intellectuele eigendomsrechten en alle overige rechten van exclusieve aard van PLENDA en derden volledig respecteren. Elk gebruik van de PLENDA merken is slechts toegestaan na de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van PLENDA.
 6. Het is de PLENDA APPLICATIE gebruiker verboden:
 1. de PLENDA merken te gebruiken op een wijze die niet uitdrukkelijk door PLENDA is toegestaan;
 2. een weergave van de PLENDA merken zodanig op te nemen dat deze misleidend, lasterlijk, inbreukmakend, of anderszins bezwaarlijk is voor PLENDA, naar eigen goeddunken van PLENDA, of op een wijze die suggereert dat PLENDA een uw applicatie  en/of de inhoud daarvan hebben gecreëerd, gesponsord of goedgekeurd;
 3. de PLENDA APPLICATIE, de Content en/of de PLENDA merken te gebruiken voor illegale, ongeoorloofde of anderszins ongepaste doeleinden, of op een wijze die in strijd is met deze PLENDA APPLICATIE gebruiksvoorwaarden, of in strijd is met geldende wet- en regelgeving, of rechten van derden schendt.

Artikel 4 – Verboden gebruik en geheimhouding

 1. Het is de PLENDA APPLICATIE gebruiker niet toegestaan om de App:

• op welke wijze dan ook te distribueren en/of aan een derde beschikbaar te stellen;

• aan te sluiten op een netwerk waardoor andere apparaten van deze app gebruik zouden kunnen maken;

• te deassembleren, decompileren of onderwerpen aan reverse engineering.

 1. Het is de gebruiker niet toegestaan de App op een oneigenlijke wijze te gebruiken of op een wijze die nadelig kan zijn voor PLENDA of de diensten van PLENDA.
 2. PLENDA komt het recht toe om de toegang tot de PLENDA APPLICATIE te blokkeren.
 3. PLENDA is verplicht al je vertrouwelijke informatie geheim te houden. Onder ‘vertrouwelijke informatie’ verstaat PLENDA: alle informatie waarvan je hebt aangegeven dat deze vertrouwelijk is of waarvan het uit de aard van de informatie voortvloeit. Het volgende is in ieder geval vertrouwelijke informatie:

a. informatie die in verband staat met onderzoek en ontwikkeling, bedrijfsgeheimen of bedrijfsinformatie;

b. persoonsgegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Artikel 5 – Gebruikersgegevens en privacy

 1. De PLENDA APPLICATIE gebruiker verplicht zich bij zijn activiteiten die verband houden met zijn/haar gebruik van de PLENDA APPLICATIE alle toepasselijke privacy wet- en regelgeving in acht te nemen. PLENDA heeft zich aangesloten bij het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy, zie www.privacyconvenant.nl.
 2. De persoonsgegevens die PLENDA verzamelt zijn naam en e-mailadres en indien van toepassing een IBAN-nummer. De Gebruiker geeft door registratie toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens.
 3. Accounts die langer dan 3 maanden na afloop van de licentie niet (meer) actief zijn, worden verwijderd.
 4. Je mag via de PLENDA APPLICATIE ontvangen gebruikersgegevens niet bewaren, behalve met de toestemming van de gebruiker.
 5. Gebruikersgegevens van het PLENDA-account van een gebruiker mogen niet worden getoond of anderszins verstrekt aan een andere gebruiker. Indien een gebruiker toestemming heeft gegeven om zijn of haar PLENDA-account of -profiel te gebruiken in een applicatie en op enig moment deze toestemming weer intrekt, moet je alle op die gebruiker betrekking hebbende gebruikersgegevens onmiddellijk verwijderen.
 6. PLENDA zal persoonsgegevens uitsluitend delen met derden voor zover dit noodzakelijk is voor het kunnen aanbieden van de PLENDA APPLICATIE. De door PLENDA ingezette derden, zullen persoonsgegevens altijd ten behoeve van de PLENDA APPLICATIE verwerken en nimmer voor hun eigen doeleinden.
 7. De PLENDA APPLICATIE gebruiker kan een verzoek aan PLENDA sturen om de persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Gebruikers jonger dan 16 jaar hebben het recht op vergetelheid.

Artikel 6 – Licentieduur en vergoeding

 1. Een schoolbrede licentie van de PLENDA APPLICATIE heeft een looptijd van 1 jaar, tenzij anders overeengekomen.
 2. Een particuliere licentie van de PLENDA APPLICATIE heeft een looptijd van 1 jaar.
 3. De prijs van de PLENDA APPLICATIE is exclusief eventuele onkosten, exclusief btw en andere heffingen van overheidswege. PLENDA factureert eenmaal per jaar. De betalingstermijn bedraagt 30 dagen.
 4. PLENDA mag prijzen en tarieven altijd aanpassen. De prijswijziging zal bij aanvang van een nieuwe contractsperiode ingaan. Indien niet akkoord met de prijswijziging, ben je in de gelegenheid om geen nieuwe jaarlicentie af te nemen.

Artikel 7 – Werking PLENDA APPLICATIE en aansprakelijkheid

 1. PLENDA zorgt ervoor dat je de PLENDA APPLICATIE kunt gebruiken gedurende de looptijd van de overeenkomst/licentie. PLENDA zal zich inspannen om de PLENDA APPLICATIE 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar te maken. PLENDA is verantwoordelijk voor de werking en het onderhoud van de PLENDA APPLICATIE.
 2. PLENDA kan de PLENDA APPLICATIE (gedeeltelijk) buiten werking stellen voor onderhoud. Het onderhoud wordt zoveel mogelijk buiten kantoortijden (09:00 – 17:00) uitgevoerd. Je ontvangt drie werkdagen voor het geplande onderhoud, een kennisgeving van PLENDA. Alleen bij noodgevallen zal geen kennisgeving vooraf worden gezonden.
 3. PLENDA houdt het recht de PLENDA APPPLENDA APPLICATIE te wijzigen en bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de PLENDA APPLICATIE te wijzigen, te verwijderen of toe te voegen.
 4. PLENDA kan niet garanderen dat de PLENDA APPLICATIE foutloos is. Breng PLENDA gelijk op de hoogte als de PLENDA APPLICATIE een storing heeft, zoals een foutmelding of het uitvallen van een functionaliteit van de PLENDA APPLICATIE.  Je kunt dit doen door te e-mailen naar info@plenda.nl. PLENDA zal vervolgens de storing zo snel mogelijk oplossen.
 5. De PLENDA APPLICATIE is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. PLENDA kan echter niet garanderen dat de PLENDA APPLICATIE altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zal zijn of zal werken. PLENDA houdt zich het recht voor de PLENDA APPLICATIE (onaangekondigd), bijvoorbeeld in geval van een hack of DDOS aanval, tijdelijk of permanent te staken, zonder dat de gebruiker daar enige rechten uit kan ontlenen.
 6. PLENDA is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van door de Gebruiker of een derde verrichte levering vanen/of diensten, die van de diensten zijn afgeleid.
 7. PLENDA is niet aansprakelijk voor bij de gebruiker ontstane indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade doorbedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de gebruiker, verminking of verlies van data.
 8. De gebruiker vrijwaart PLENDA voor aanspraken van derden ter zake van schade welke voortvloeit uit het al dan niet verstrekken van of door het gebruik van de diensten.
 9. PLENDA is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die via internet of via de PLENDA APPLICATIE ontstaat ten gevolge van in of met berichten of bestanden verzonden virussen en/of enig ander ongewenst element, voor zover althans de aanwezigheid van die ongewenste elementen aan PLENDA te wijten valt. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag van maximaal € 500,- per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt).

Artikel 8 – Toepasselijk recht en geschillenregeling

 1. Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de PLENDA APPLICATIE of daarmee samenhangen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant.

Artikel 9 – Wijziging

 1. PLENDA behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden periodiek te wijzigen. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden treden in werking vanaf het moment van bekendmaking via de PLENDA APPLICATIE of op een zodanige datum als genoemd in de bekendmaking.
 2. PLENDA maakt de wijzigingen kenbaar door de gewijzigde gebruiksvoorwaarden bij het gebruik van de PLENDA APPLICATIE te tonen. Bij continuering van het gebruik van de PLENDA APPLICATIE of afname van diensten wordt de gebruiker vermoed te hebben ingestemd met de gewijzigde  gebruiksvoorwaarden.

Versie 1.1.