Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities en toepasselijkheid
Artikel 2 – Het aanbod
Artikel 3 – Bulkbestellingen en offertes
Artikel 4 – De overeenkomst
Artikel 5 – Prijs
Artikel 6 – Betaling
Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud
Artikel 8 – Levering en uitvoering
Artikel 9 – Reclame en herroepingsrecht
Artikel 10 – Conformiteit en fabrieksgarantie
Artikel 11 – Aansprakelijkheid
Artikel 12 – Vrijwaring
Artikel 13 – Overmacht
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Toepasselijk recht en geschillen
Artikel 16- Vertrouwelijkheid
Artikel 17 – Wijziging voorwaarden

Artikel 1 – Definities en toepasselijkheid

 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder
  – afnemer : iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon, die staat ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Nederland of het Belgisch Handelsregister;
  – dag : kalenderdag;
  – Moose : Jolanda Peters, handelend onder de naam Moose.
  Plenda is een product dat is bedacht, geproduceerd en geleverd 
 door Moose.
  Hurksestraat 19
  5652 AH Eindhoven
  06-24697719
  info@Moose.nl
  BTW NL8607.71.945.B01
  KvK 76717526
  – overeenkomst : iedere overeenkomst die tussen Moose en afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle 
 rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;
  – product : ieder op grond van de overeenkomst door Moose aangeboden, te leveren of geleverde zaak of product.
  – voorwaarden : deze algemene voorwaarden
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Moose en een afnemer, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden volledig van toepassing. Moose en afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.
 6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze voorwaarden.
 7. Indien Moose niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Moose in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 – Het aanbod

 1. Ieder aanbod van Moose op de website is vrijblijvend.
 2. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Moose niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
  Dit betreft in het bijzonder:
  – de prijs inclusief belastingen, tenzij anders overeengekomen;
  – de eventuele kosten van aflevering;
  – de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen
daarvoor nodig zijn;
  – de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
  – de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs.

Artikel 3 – Bulkbestellingen en offertes

 1. Dit artikel is enkel en alleen van toepassing indien afnemer ten minste 10 stuks of meer van één en hetzelfde artikel wil bestellen, zgn. bulkbestellingen.
 2. Indien afnemer van één artikel minstens 10 stuks wil bestellen kan Moose op verzoek van afnemer een korting berekenen. Afnemer kan informatie opvragen over de korting en levertijd van grote bestellingen.
 3. Een offerte vervalt indien het product waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 4. Een aangevraagde offerte is 7 dagen na het uitbrengen ervan door Moose geldig. Binnen 1 werkdag nadat de bestelbevestiging door Moose is ontvangen wordt de aanvraag in bestelling gezet.
 5. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan afnemer. Moose streeft ernaar om de producten zoveel mogelijk in één keer bij afnemer af te leveren. Het is echter mogelijk dat de bestelling in meerdere leveringen wordt afgeleverd.
 6. De artikelen uit een bulkbestelling worden op één adres afgeleverd, met inachtneming van artikel 8.2. Het is niet mogelijk om bij een bulkbestelling afzonderlijke artikelen apart in te laten pakken.
 7. Wanneer een afnemer meer exemplaren van 1 artikel bestelt kan Moose geen levertijd garanderen.
  Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is Moose daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Moose anders aangeeft.
 8. Bulkbestellingen van 50 stuks of meer kunnen niet worden geretourneerd.

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 2, tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Moose onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Moose passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de afnemer elektronisch kan betalen, zal Moose daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Moose kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Moose op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten en/of diensten.

Artikel 5 – Prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Moose producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Moose geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Moose dit bedongen heeft en:
 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. de afnemer de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De op de website in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw. De in de offerte genoemde prijzen van producten of diensten zijn exclusief btw. Wanneer een afnemer uit België met zijn zakelijk account een product aankoopt, wordt 0% btw in rekening gebracht in verband met intracommunautaire leveringen o.b.v. artikel 138 EU BTW richtlijn 2006/112/EC.

Artikel 6 – Betaling

 1. Een Plenda besteld via de website plenda.nu moet worden betaald via iDeal of een overschrijving, pas als de betaling binnen is wordt de Plenda verzonden.
 2. Tenzij anders overeengekomen dienen door afnemer verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na het plaatsen van een order te worden voldaan op het door Moose opgegeven rekeningnummer.
 3. Indien dat vooraf schriftelijk tussen partijen is overeengekomen, kan Moose de afnemer op iedere laatste dag van de maand alle aankopen die in de desbetreffende maand zijn gedaan gezamenlijk factureren. Afnemer dient deze facturen binnen 14 dagen na dagtekening te voldoen op het door Moose opgegeven rekeningnummer.
 4. Moose is gerechtigd om aan het totaalbedrag van de maandelijkse achterafbetaling van lid 3 van dit artikel een maximum te stellen.
 5. Moose heeft het recht om vooraf een creditcheck uit te voeren. Indien daaruit een negatief oordeel volgt, is Moose gerechtigd vooruitbetaling van afnemer te verlangen, bij gebreke waarvan Moose niet tot levering zal overgaan. De levertijd zal bij een dergelijke vooruitbetaling ingaan op het moment dat de betaling binnen is bij Moose.
 6. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Moose gerechtigd een vertragingsrente van 1% per maand over het openstaande bedrag in rekening te brengen, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 7. Indien de afnemer in gebreke of verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan heeft Moose het recht om de vooraf aan de afnemer kenbaar gemaakte redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte aan afnemer in rekening te brengen.
 8. De afnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Moose verschuldigde.
  Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
  De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Moose te melden.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Moose in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Moose totdat afnemer alle verplichtingen uit de met Moose gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen, daaronder mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen, kosten en schadevergoeding.
 2. Door Moose geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De afnemer is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Moose veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de afnemer verplicht om Moose daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. In het geval Moose zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Moose en door Moose aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Moose zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 8 – Levering en uitvoering

 1. Moose zal de nodige zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt in beginsel het adres van de afnemer dat gekoppeld is aan zijn Kamer van Koophandel inschrijving (in Nederland) of aan zijn inschrijving in het Belgisch handelsregister. Pas nadat een verificatie van het zakelijk account heeft plaatsgevonden kan de afnemer aan het bedrijf een andere plaats van levering kenbaar maken.
 3. Voor een bestelling via de website plenda.nu geldt als plaats van levering het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 4. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 2 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 5. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Moose het bedrag dat de afnemer reeds vooruit betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Moose zich inspannen om een vervangend product beschikbaar te stellen.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Moose tot het moment van bezorging op het in overeenstemming met het in lid 2 genoemde adres, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9 – Reclamatie en herroepingsrecht

 1. Afnemer is verplicht het geleverde te inspecteren op gebreken direct na het moment dat de producten hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort afnemer te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit overeenstemt met hetgeen is overeengekomen.
 2. Bij de aankoop van producten heeft de afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 30 (dertig) dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de afnemer of een vooraf door de afnemer aangewezen en aan Moose bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 3. Tijdens deze termijn zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Afnemer zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien afnemer van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Moose retourneren, conform de door Moose verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de afnemer geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 5. Indien de afnemer tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De afnemer blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de eventuele overige bestelde producten.

Artikel 10 – Conformiteit en fabrieksgarantie

 1. Moose staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Afnemer kan aanspraak maken op de door de producent van de producten geboden fabrieksgarantie.
 3. Een door Moose, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de afnemer op grond van de overeenkomst tegenover Moose kan doen gelden.
 4. Buiten de garantie vallen gebreken aan de artikelen, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door schade die het gevolg is van omstandigheden waarop Moose geen invloed kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden of schade ontstaan tijdens transport door afnemer.
 5. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien het artikel verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 1. Moose is alleen aansprakelijk voor directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder begrepen gederfde winst, gevolgschade, gelden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten.
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Moose aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Moose toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 3. Iedere aansprakelijkheid voor directe schade van Moose jegens afnemer, uit welke hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het daadwerkelijk door afnemer aan Moose betaalde factuurbedrag van de desbetreffende maand waarin de schade heeft plaatsgevonden inclusief verzendkosten.
 4. Moose is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat Moose is uitgegaan van door of namens de afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Moose of zijn ondergeschikten.

Artikel 12 – Vrijwaring

 1. De afnemer vrijwaart Moose voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Moose toerekenbaar is.
 2. Indien Moose uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de afnemer gehouden Moose zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Moose, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Moose en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de afnemer.

Artikel 13 – Overmacht

 1. Moose is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de afnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en niet voorzien, waarop Moose geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Moose niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Moose heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Moose zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Moose kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover Moose ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Moose gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 14- Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Moose, nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij Moose ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Moose binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Moose en de afnemer waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen of overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter op de vestigingsplaats van Moose.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 16  Vertrouwelijkheid
Moose draagt er zorg voor dat alle ontvangen persoonlijke gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. Deze gegevens zullen slechts gebruikt worden voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Op de verwerking van persoonsgegevens door Moose is de privacyverklaring van toepassing, zoals die gepubliceerd is op de website.

Artikel 17 – Wijziging voorwaarden

 1. Moose behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 2. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de desbetreffende rechtsbetrekking met Moose. Afnemer wordt geadviseerd om regelmatig de Voorwaarden op wijzigingen na te gaan.